Garantievoorwaarden Colad Pompvloeistofspuit Ultimate

Deze garantievoorwaarden ("garantievoorwaarden") zijn van toepassing op alle Colad Pompvloeistofspuiten Ultimate - Oplosmiddel met artikelnummer 9704 ("Product(en)") verkocht door EMM International B.V., gevestigd te Bohemenstraat 19 (8028 SB) Zwolle, Nederland ("EMM").

Daar waar deze garantievoorwaarden afwijken van enige andere gemaakte overeenkomst, zullen de voorwaarden zoals in deze garantievoorwaarden opgesteld leidend zijn.

Garantie

EMM staat garant voor het volledig gebruik van alle afgeleverde (i)Producten binnen te toepasbaarheid waar EMM kennis van heeft, en het gebruik van de Producten in combinatie met chemische stoffen; (ii) in overeenkomst met de afgestemde specificaties en algemeen geaccepteerde technische standaard; (iii) vrij van samenstellingsfouten, inclusief bijvoorbeeld gebreken die een veiligheidsrisico kunnen vormen, en andere productgebreken (inclusief bijvoorbeeld aan de grondstoffen van het Product en de onderdelen), en (iv) niet onderhevig aan voortijdig of abnormale slijtage (de "Garantie").

Enige andere omstandigheid en garanties in relatie tot de kwaliteit van het Product of de staat van gebruik daarvan, individueel of in combinatie met andere materialen, zal alleen van toepassing zijn wanneer explicitiet en schriftelijk aangegeven door EMM 

De Garantie is niet van toepassing wanneer en tot die mate de schending van de Garantie veroorzaakt is door:

i. gebruik van het product in strijd met de instructies, die gevonden kunnen worden door de QR code op de verpakking van het Product te scannen; of
ii. beschadigingen resulterend uit niet correct, ongepast of onprofessioneel gebruik van het Product; of
iii. gebruik van chemische stoffen in het Product die voorkomen op de "chemical resistance list". De huidige lijst kan op de Colad website gevonden worden; of
iv. het integreren of wijzigen van de geleverde Producten zonder schriftelijke toestemming van EMM; of
v. het verwijderen, aanpassen of vervangen van de productiecode op het Product.

Garantieperiode
Het product is onderhevig aan een garantieperiode van zesendertig (36) maanden na datum van aflevering van het Product door de relevante EMM-dealer aan de eindgebruiker van het Product ("eindgebruiker"), mits deze eindgebruiker de aankoop van het Product registreert op de Colad website, https://www.colad.com/nl_nl/garantie/, uiterlijk binnen één (1) maand na de aflevering van het Product. Niet tijdige registratie zal de Garantie doen vervallen.


Inbreuk op de Garantie
Een vermeende Inbreuk op een verstrekte Garantie ("Inbreuk") moet door de eindgebruiker worden geclaimd binnen veertien (14) dagen nadat de Inbreuk is ontdekt, of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, door een schriftelijke kennisgeving aan EMM te sturen, waarin nauwkeurig wordt vermeld wat de aard van de Inbreuk is en de reden voor de claim alsmede het unieke productidentificatienummer, evenals (een kopie van) het originele aankoopbewijs, bij gebreke waarvan de Garantie komt te vervallen.

In het geval dat de eindgebruiker EMM op de hoogte stelt van een vermeende Inbreuk, dient de eindgebruiker bewijs te leveren van de vermeende Inbreuk door het materiaalgegevensblad van het gebruikte materiaal in combinatie met een foto van het probleem te verzenden en het materiaalgegevensblad beschikbaar te stellen van de stoffen die in het product gebruikt zijn aan EMM. EMM beoordeelt de vermeende Inbreuk binnen een redelijke termijn na ontvangst van de schriftelijke melding van de eindgebruiker. Bovendien dient de eindgebruiker het (de) relevante Product(en) ter beschikking van EMM te houden voor verdere inspectie. Alle informatie die nodig is voor het verlenen van de Garantie kan door EMM worden verkregen bij de betreffende EMM-dealer en bij de eindgebruiker.

Het (de) Product(en) mag/mogen alleen worden geretourneerd met voorafgaande schriftelijke toestemming van EMM, onder nader door EMM te bepalen voorwaarden die onder meer betrekking hebben op de kosten en de wijze van retourneren. In het geval dat de Producten worden geretourneerd zonder toestemming van EMM, zijn verzending en opslag van de Producten voor rekening en risico van de eindgebruiker.

Indien de Garantie niet wordt verleend, zal EMM de eindgebruiker schriftelijk op de hoogte stellen van de reden voor het niet verlenen van de Garantie. Eventuele klachten dienaangaande dient de eindgebruiker binnen acht (8) dagen na de melding door EMM schriftelijk in bij EMM. In het geval van een geschil tussen EMM en de eindgebruiker over de vraag of er sprake is van een Inbreuk, kunnen het/de Product(en) en/of monster(s) naar een onafhankelijke deskundige worden gestuurd voor een eindevaluatie, welke evaluatie bindend is voor beide partijen. De onafhankelijke deskundige wordt voorgedragen door EMM. Indien deze deskundige een Inbreuk constateert, zijn de kosten van de onafhankelijke deskundige voor rekening van EMM, anders zijn de kosten voor rekening van de eindgebruiker.

Afhandeling van een Garantieverzoek door EMM
Als de garantie wordt verleend, zal EMM naar eigen keuze en op eigen kosten (onder andere draagt EMM alle materiaal-, transport- en arbeidskosten met betrekking tot de gekozen optie):

i. de benodigde (reserve)onderdelen/materialen beschikbaar stellen om de eindgebruiker in staat te stellen de Inbreuk goed te verhelpen; of
ii. het (de) geleverde Product(en) repareren; of
iii. het (de) geleverde Product(en) vervangen; of
iv. het (de) Product(en) terug nemen en de eindgebruiker crediteren voor het betreffende factuurbedrag.

In geen geval rust op EMM enige verdere verplichting, daaronder begrepen een verplichting tot vergoeding van overige kosten, schadevergoeding en/of rente.

Diversen
De eindgebruiker is te allen tijde verplicht zich in te spannen om de schade van EMM te beperken.

De eindgebruiker erkent dat de rechtsmiddelen zoals beschreven in deze Garantievoorwaarden de exclusieve en enige rechtsmiddelen zijn in geval van een Inbreuk.

Deze Garantievoorwaarden en alle acties die daarmee verband houden, worden beheerst, gecontroleerd, geïnterpreteerd en gedefinieerd door en volgens de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen daarvan.

Alle geschillen die mochten ontstaan als gevolg van deze Garantievoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, Nederland.

Contact

Contactformulier

Bedankt voor het invullen van ons contactformulier! We zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.