Garantievoorwaarden Colad Fast Curing System UV-drooglamp

Deze garantievoorwaarden ("garantievoorwaarden") zijn van toepassing op alle Colad UV-drooglampen met artikelnummer 9000 of 9000US ("UV-drooglampen") verkocht door EMM International B.V., gevestigd te Bohemenstraat 19 (8028 SB) Zwolle, Nederland ("EMM").

Daar waar deze garantievoorwaarden afwijken van enige andere gemaakte overeenkomst, zullen de voorwaarden zoals in deze garantievoorwaarden opgesteld leidend zijn.

Garantie
EMM staat garant voor het volledig gebruik van alle afgeleverde UV-drooglampen binnen te toepasbaarheid waar EMM kennis van heeft, en het gebruik van de UV-drooglampen voor het drogen van Colad UV producten; (ii) in overeenkomst met de afgestemde specificaties en algemeen geaccepteerde technische standaard; (iii) vrij van samenstellingsfouten, inclusief bijvoorbeeld gebreken die een veiligheidsrisico kunnen vormen, en andere productgebreken (inclusief bijvoorbeeld aan de grondstoffen van de UV-drooglamp en de onderdelen), en (iv) niet onderhevig aan voortijdig of abnormale slijtage (de "Garantie").

Enige andere omstandigheid en garanties in relatie tot de kwaliteit van de UV-drooglamp of de staat van gebruik daarvan, individueel of in combinatie met andere materialen, zal alleen van toepassing zijn wanneer expliciet en schriftelijk aangegeven door EMM 

De Garantie is niet van toepassing wanneer en tot die mate de schending van de Garantie veroorzaakt is door:

i. gebruik van het product in strijd met de instructies, die gevonden kunnen worden in de gebruikshandleiding meegeleverd in de verpakking van de UV-drooglamp; of
ii. beschadigingen resulterend uit niet correct, ongepast of onprofessioneel gebruik van de UV-drooglamp; of
iii. het integreren of wijzigen van de geleverde UV-drooglamp zonder schriftelijke toestemming van EMM; of
iv. het verwijderen, aanpassen of vervangen van het serienummer of de productiecode op de UV-drooglamp.

Garantieperiode
Het product is onderhevig aan een garantieperiode van twaalf (12) maanden na datum van aflevering van de UV-drooglamp door de relevante EMM-dealer aan de eindgebruiker van de UV-drooglamp ("eindgebruiker"), mits deze eindgebruiker de aankoop van de UV-drooglamp registreert op de Colad website, https://www.colad.co/nl_nl/garantie/, uiterlijk binnen één (1) maand na de aflevering van de UV-drooglamp. Niet tijdige registratie zal de Garantie doen vervallen.

Inbreuk op de Garantie
Een vermeende Inbreuk op een verstrekte Garantie ("Inbreuk") moet door de eindgebruiker worden geclaimd binnen veertien (14) dagen nadat de Inbreuk is ontdekt, of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, door een schriftelijke kennisgeving aan EMM te sturen, waarin nauwkeurig wordt vermeld wat de aard van de Inbreuk is en de reden voor de claim alsmede het unieke serienummer, evenals (een kopie van) het originele aankoopbewijs, bij gebreke waarvan de Garantie komt te vervallen.

EMM beoordeelt de vermeende Inbreuk binnen een redelijke termijn na ontvangst van de schriftelijke melding van de eindgebruiker. Bovendien dient de eindgebruiker de relevante UV-drooglamp(en) ter beschikking van EMM te houden voor verdere inspectie. Alle informatie die nodig is voor het verlenen van de Garantie kan door EMM worden verkregen bij de betreffende EMM-dealer en bij de eindgebruiker.

De UV-drooglamp)en) mag/mogen alleen worden geretourneerd met voorafgaande schriftelijke toestemming van EMM, onder nader door EMM te bepalen voorwaarden die onder meer betrekking hebben op de kosten en de wijze van retourneren. In het geval dat de UV-drooglamp(en) worden geretourneerd zonder toestemming van EMM, zijn verzending en opslag van de UV-drooglampen voor rekening en risico van de eindgebruiker.

Indien de Garantie niet wordt verleend, zal EMM de eindgebruiker schriftelijk op de hoogte stellen van de reden voor het niet verlenen van de Garantie. Eventuele klachten dienaangaande dient de eindgebruiker binnen acht (8) dagen na de melding door EMM schriftelijk in bij EMM. In het geval van een geschil tussen EMM en de eindgebruiker over de vraag of er sprake is van een Inbreuk, kunnen de UV-drooglamp(en) en/of monster(s) naar een onafhankelijke deskundige worden gestuurd voor een eindevaluatie, welke evaluatie bindend is voor beide partijen. De onafhankelijke deskundige wordt voorgedragen door EMM. Indien deze deskundige een Inbreuk constateert, zijn de kosten van de onafhankelijke deskundige voor rekening van EMM, anders zijn de kosten voor rekening van de eindgebruiker.

Afhandeling van een Garantieverzoek door EMM
Als de garantie wordt verleend, zal EMM naar eigen keuze en op eigen kosten (onder andere draagt EMM alle materiaal-, transport- en arbeidskosten met betrekking tot de gekozen optie):

i. de benodigde (reserve)onderdelen/materialen beschikbaar stellen om de eindgebruiker in staat te stellen de Inbreuk goed te verhelpen; of
ii. de geleverde UV-drooglamp(en) repareren; of
iii. de geleverde UV-drooglamp(en) vervangen; of
iv. de geleverde UV-drooglamp(en) terug nemen en de eindgebruiker crediteren voor het betreffende factuurbedrag.

In geen geval rust op EMM enige verdere verplichting, daaronder begrepen een verplichting tot vergoeding van overige kosten, schadevergoeding en/of rente.

Diversen
De eindgebruiker is te allen tijde verplicht zich in te spannen om de schade van EMM te beperken.

De eindgebruiker erkent dat de rechtsmiddelen zoals beschreven in deze Garantievoorwaarden de exclusieve en enige rechtsmiddelen zijn in geval van een Inbreuk.

Deze Garantievoorwaarden en alle acties die daarmee verband houden, worden beheerst, gecontroleerd, geïnterpreteerd en gedefinieerd door en volgens de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen daarvan.

Alle geschillen die mochten ontstaan als gevolg van deze Garantievoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, Nederland.

Contact

Contactformulier

Bedankt voor het invullen van ons contactformulier! We zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.